FAQs Complain Problems

समाचार

उपभोक्ता समितिको बैंक खाता खोल्ने सिफारिस लिन पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

  • उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
  • बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा भएको उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी ।
  • खाता सञ्चालकहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • खाता सञ्चालकहरुको पासपोर्ट सार्ईजको फोटो २ प्रति ।
  • सम्बन्धित बैंकको खाता खोल्ने सम्बन्धी कागजातहरु ।