हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ. व. २०७५/७६ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राबेल, रोडा बालुवा उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना : दमकल भवन निर्माण ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना ।

स्वास्थ्य: औषधी खरिद सम्बन्धि बोलपत्रको आवहानको सूचना