हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगरपालिकाको आ. व. २०७२-७३ को प्रस्तावित पूँजीगत कार्यक्रम