हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

बोलपत्र स्व्रिकृत गर्ने आशयको सूचना ।