हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

नगर कार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली, २०७४