हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

आ.व. २०७५/०७६ को लागि वनजन्य, काठ जन्य (बनकस, खोटो, जडिबुटी) , पशुजन्य बस्तु पशु चौपाया, हाड खोड,छाला तथा निकासी गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ–पत्रआह्वानको सूचना !