प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतम सरलाई कटारीनगरपालिकामा स्वागत गर्दै ।