FAQs Complain Problems

विद्युत्तीय माध्यमबाट आ.व. २०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्रावेल, रोडा, बालुवा उत्खनन, संकलन तथा विक्री कर उठाउने सम्बन्धि (बढाबढ ) बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

Supporting Documents: