FAQs Complain Problems

Budget and Program

बजेट उपशीर्षक बजेट तथा खर्च (आ. व.२०७६/०७७)

 सि. न. बजेट उपशीर्षक बजेट  कैफियत 
राजस्व बाडफाड तथा अन्तरिक आय ३१,३६,८०,०००  

पुर्बधार बिकास तर्फको बार्षिक बजेट २०७५/२०७६

इलाका प्रहरी कार्यालय, कटारीको माग अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय (सामुदायिक प्रहरी पुर्बधार निर्माण) को सिर्षकलाइ सच्चाई इलाका प्रहरी कार्यालय (महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र पुर्बधार निर्माण) कायम गरिएको छ |

Pages