हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

आ. व. २०७२-७३ को प्रस्तावित आय तथा व्ययको सारांश