हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

Group SMS Service

कटारी नगरपालिकाले प्रभावकारी सूचना प्रदान गर्नका लागि ग्रुप SMS सेवा सुचारु गरेको छ ।
http://sparrowsms.com/