हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

आ. व. २०७५/७६ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राबेल, रोडा बालुवा उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।